Naturfag på tværs

Fra og med skoleåret 2016/17 er den obligatoriske mundtlige prøve i fysik og kemi blevet afløst af den bredere fælles naturfaglige prøve, hvor biologi og geografi også indgår.

Prøveformen er den samme, en to-timers mundtlig prøve, hvor eksaminator og censor cirkulerer mellem to-tre grupper, men oplægget og bedømmelseskriterierne er anderledes.

I løbet af 7., 8. og 9. klasse har eleverne arbejdet med en række naturfaglige områder (Fokusområder). De har skullet øve sig i at formulere en overordnet problemstilling inden for fokusområdet, og et antal arbejdsspørgsmål som kunne hjælpe dem med at besvare problemstillingsspørgsmålet.

Samtidig har eleverne skullet udtænke to-tre små forsøg, som kunne belyse centrale dele af problemstillingen.

Bedømmelsen af arbejdet hviler på fire kompetenceområder, som er fælles for de fire naturfag, nemlig undersøgelses-, modellerings-, perspektiverings- og kommunikationskompetencen.

Ideen bag er, at eleverne i løbet af udskolingen skal blive klædt på, til at kunne håndtere en hvilken som helst naturvidenskabelig problemstilling, belyse den fra de fags synsvinkel som er relevante i den givne sammenhæng og demonstrere, at de har erhvervet kompetencerne.