Handleplan

Handleplanen, der er  beskrevet nedenfor, er udarbejdet i henhold til tilfredshedsundersøgelsen der blev foretaget i 2014. Fokuspunkterne i undersøgelsen for skolen at gå videre med er som nævnt ”lektier”, ”stress” og ”velbefindende – fysisk ”.

Disse fokuspunkter er udmøntet i følgende handleplan:

  • Klasselærere og ledelse har emnet lektier på samarbejdsmøder om klasserne, således at faglærere hjælper hinanden med at fordele skriftlige arbejder jævnt over en uge, og alle minder hinanden om skolens aftale om, at lektier i gennemsnit skal kunne laves på en times tid om dagen.
  • Der er i skoleåret 2013 – 14 lavet en lektiecafé to dage om ugen, hvor elever fra 6. – 9. klasse i samlet 5 timer kan arbejde med lektier og få lidt faglig støtte af en dansk- og en matematiklærer både til daglige lektier og til længere skriftlige opgaver.
  • Skolen har 2 AKT-lærere, som støtter klasselærere og nogle gange enkelte elever i at arbejde med stress og trivsel, og der gives eksempelvis op til terminsprøver og til afsluttende prøver små kurser i stresshåndtering i forbindelse med prøver/ eksaminer.
  • Skolen har i sommeren 2013 istandsat 11 lokaler i grundskolen med maling og med nye møbler. Dette tiltag er med til, at flere elever kan få skolemøbler, der i højere grad passer til deres højde og dermed mindsker evt. rygsmerter.
  • Ledelse og lærere minder om udluftning i hvert frikvarter, således at indeklimaet bliver så godt som muligt i vores rammer. Eleverne opfordres også til i frikvartererne at komme ud og få luft.
  • Skolen har fået en kantine i gymnasiet, som også betjener grundskolens elever. Det betyder, at alle elever nu har mulighed for at få ekstra at spise og drikke, hvilket kan være med til at nedbringe evt. hovedpine og mavepine blandt eleverne.

Tilfredshedsundersøgelse

Med det formål at sætte fokus på den generelle trivsel på N. Zahles Gymnasieskole har vi blandt elever på 6. til 9. klassetrin gennemført en tilfredshedsundersøgelse, hvor alle er blevet anmodet om at svare på en række spørgsmål inden for emnerne:Generel tilfredshed med skolen, Klassen og kammeraterne, Klasselæreren, Stress, Sikkerhed, Kost og rygning, Helbred og velbefindende.

Undersøgelsen belyser såvel de psykiske som de fysiske forhold på skolen og giver os nogle værdifulde pejlemærker på, om eleverne trives i deres skolehverdag, og tillige om vores lærere i tilstrækkelig grad er opmærksomme på den enkelte elev, fagligt såvel som socialt. Konklusionerne på undersøgelsen er samlet meget tilfredsstillende, idet eleverne generelt udtrykker stor tilfredshed med skolegangen såvel som med undervisningen og lærerne. Fra undersøgelsen kan bl.a. nævnes: at 97 % af eleverne altid eller for det meste er glade for skolen, at 96 % glæder sig til at være sammen med klassekammeraterne, at 96 % er trygge ved deres klasse, at 89 % er glade for deres lærere, at 75 % af eleverne spiser morgenmad hver dag, at 97 % af eleverne synes at deres helbred er godt.

Undersøgelsen viser, at lektier er et emne, som vi skal have på dagsordenen i det kommende år, idet det bl.a. fremgår: at 63 % svarer, at mængden af lektier er på et passende niveau, at 34 % svarer, at de har generelt har for mange lektier for, og at 10 % af eleverne generelt føler sig stressede grundet lektier.

Den sidste Undervisningsmiljøvurdering er blevet gennemføret i december 2017 og har henvendt sig til elever i 3. – 9. klasse.